Huis- en gedragsregels
Huis- en gedragsregels van de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep (hierna: SLRHW)


ALGEMEEN:
1. De hond moet zijn jaarlijkse inentingen hebben gehad. Deze moeten in een daarvoor bestemt inentingsboekje afgegeven door de dierenarts (Europees Paspoort) staan vermeld.
2. De hond moet lichamelijk in een gezonde conditie zijn.
3. De deelnemer / geleider van de hond neemt (met zijn / haar hond) op eigen verantwoording /risico deel aan de door de SLRHW georganiseerde cursussen en / of activiteiten.
4. De eigenaar van de deelnemende hond is ook tijdens de trainingen altijd verantwoordelijk voor zijn eigen hond.
5. Bij eventuele gebreken aan de hond zijn trainers / instructeurs en bestuur van de SLRHW niet verantwoordelijk te stellen.
5. Bij schade cq letsel aan de hond en/of geleider kunt u de SLRHW niet aansprakelijk / verantwoordelijk stellen.
6. Bij diefstal, verlies of schade aan eigendommen van een ieder is de SLRHW niet aansprakelijk te stellen.
7. De eigenaar van de hond is verantwoordelijk / aansprakelijk voor schade welke door de hond of geleider wordt veroorzaakt. De eigenaar kan aansprakelijk worden gesteld voor deze schade.
8. Een WA verzekering voor eigenaar/geleider incl. de hond is verplicht.
9. Het is raadzaam (maar niet verplicht) de deelnemende hond voor enig letsel, medische hulp (artsen bezoek of medicijnen) te verzekeren.
10. Instructies cq aanwijzingen van de instructeurs / trainers welke de training of de veiligheid betreft, dienen ten allen tijden te worden opgevolgd.
11. De eigenaar / geleider zorgt voor voldoende water voor de hond.
12. De eigenaar / geleider zorgt indien nodig voor voldoende beschutting tegen weersomstandigheden.
13. Als de hond op het beschikbaar gestelde terrein zijn behoefte doet op plaatsen waar dit niet is toegestaan, zorgt de eigenaar / geleider van de hond dat dit wordt opgeruimd.
14. De hond mag niet los op de plek waar de andere honden vast zitten.
15. Let op: Honden kunnen ongewenst gedrag vertonen. Houdt daarom uw hond in de gaten. Zorg voor voldoende ruimte tussen de honden en leg de hond vast met een degelijk touw of lijn. Zorg er altijd voor dat de lengte van touw of lijn zodanig is dat de hond niet bij een andere hond kan komen.
16. Loopse honden zijn, na overleg met de trainers / instructeurs, toegestaan. Echter de eigenaar blijft verantwoordelijk.
17. Het is niet toegestaan het logo van de reddingshonden, ongeoorloofd te gebruiken. Hiervoor is toestemming nodig van de instructeurs / trainers / bestuur van de SLRHW.
18. Het is niet toegestaan de naam van de SLRHW ongeoorloofd te gebruiken. Hiervoor is toestemming nodig van de instructeurs / trainers / bestuur van de SLRHW.
19. Bij het schrijven van stukjes in tijdschriften of vakbladen is overleg en goedkeuring nodig van de instructeurs / trainers / bestuur van de SLRHW.
20. Het is niet toegestaan honden die alleen bij de SLRHW hebben getraind aan te prijzen als volleerde reddingshonden op websites of op welke andere manier dan ook.
21. Het is fokkers niet toegestaan honden waarmee gedekt wordt en honden uit hun stamboom aan mogelijke pup kopers aan te prijzen als volleerde reddingshonden, na het volgen van door de SLRHW gegeven cursussen of workshops.
22. Certificaten welke na het volgen van een cursus of workshop door de SLRHW kunnen worden verstrekt, zijn slechts certificaten van deelname. Deze certificaten hebben verder geen waarde, de hond is nog geen volleerde reddingshond.
23. Gevorderde deelnemers kunnen, in overleg met de instructeurs / trainers / bestuur van de SLRHW, doorgaan voor officiële certificatie. Dit zal meestal een doorverwijzing zijn naar werkgroepen met trainingen voor inzetbare honden .
24. De SLRHW zal tijdens cursussen en activiteiten zorg dragen voor basis EHBO materialen voor honden en deelnemers.
25. Cursussen / activiteiten gaan alleen door bij een voldoende aantal deelnemers. Als een cursus niet doorgaat door te weinig deelnemers, kunnen er geen gemaakte kosten (oa. reserveringskosten van camping, hotel of appartementen) worden verhaald op de instructeurs / trainers / bestuur van de SLRHW, cursusleiding of begeleiders van de SLRHW.
26. Wanneer deelname aan de cursus door de SLRHW is bevestigd, het inschrijfformulier is ondertekend en de betaling is verricht, is restitutie van cursusgelden nog mogelijk tot 4 (vier) weken voor aanvang van de cursus, na opzegging per mail. In de periode vanaf 4 (vier) weken voor aanvang van de cursus is geen restitutie van cursusgeld meer mogelijk. Terugbetaling van het cursusgeld is alleen mogelijk bij gegronde reden. (te weinig deelnemers, ernstige ziekte of overlijden geleider of hond).De lawinewerk cursus is een uitzondering. Vanwege kosten voor reserveringen en andere verplichtingen welke de SLRHW tijdig moet aangaan voor het organiseren van de lawinewerk cursus, is na inschrijving voor deze cursus terugbetaling van cursusgeld alleen mogelijk bij overlijden van hond of geleider.
27. Met de persoonlijke gegevens welke middels het contactformulier of het inschrijfformulier aan de SLRHW worden verstrekt, zal de SLRHW zorgvuldig omgaan, conform hetgeen vermeld in de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Privacy wet (zie verder 'privacy statement').

WATERWERK:
28. De eigenaar zorgt tijdens de cursus voor een schaduwrijke plek (bijvoorbeeld parasol) voor de hond.
29. Bij het waterwerk is de hond tijdens de cursusonderdelen verplicht een reddingsvest te dragen.
30. Trainers, geleiders en / of andere personen die zich voor een oefening in de boot bevinden, zijn verplicht een reddingsvest te dragen.
31. Het zgn. 'Trekhondenbesluit' bepaald dat honden geen gedwongen trekwerkzaamheden mogen verrichten. Het ministerie kan hiervoor ontheffing verlenen. Het cursus programma van de SLRHW is echter zo opgesteld dat de hond altijd de mogelijkheid heeft om het voorwerp en / of mens dat hij trekt zelf los te laten. Tijdens de waterwerk cursus van de SLRHW is er dus geen sprake van gedwongen trekwerkzaamheden, er hoeft dus geen ontheffing te worden aangevraagd.
32. Voor het uitvoeren van de waterwerk cursus onderdelen dient de hond te kunnen apporteren.

LAWINEWERK:
33. Als de hond meegaat met de lawine cursus moet de hond in het bezit zijn van een Europees Paspoort.
34. Bij deelname van de lawine cursus moet de hond de SLRHW basiscursus Speur- en Reddingswerk, met goed gevolg hebben doorlopen. Deelname is ook mogelijk als de hond het niveau van deze cursus op een andere wijze heeft behaald (bv. via individuele lessen), dit moet dan worden aangetoond middels het met een goed resultaat afleggen van een examen, welke door de SLRHW zal worden afgenomen.
35. Bij deelname aan de cursus lawinewerk is een wintersport cq bergsport verzekering voor de deelnemende cursisten verplicht. Een annuleringsverzekering wordt aangeraden aangezien er geen kosten kunnen worden verhaald op de SLRHW.
36. De instructeurs / trainers / bestuur van de SLRHW, kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig lichamelijk letsel dat de deelnemer en / of zijn / haar hond tijdens de lawinewerk cursus oploopt. Uitoefening van de cursusonderdelen blijft altijd de eigen verantwoording voor de eigenaar / begeleider van de hond. De SLRHW is voor enig opgelopen letsel dan ook niet verantwoordelijk / aansprakelijk te stellen. Het is raadzaam, echter niet verplicht, de hond te verzekeren voor letsel cq ongevallen in het buitenland. (zie o.a. Proteq.nl direct verzekeren)
37. Bij de lawinewerk cursus is de hond tijdens de oefeningen verplicht een reflecterende hes te dragen met hierop de tekst “Reddingshond”.
38. Bij lawinewerk zijn naast de instructeurs alleen de honden en de geleiders van de honden die meedoen aan de lawinewerk cursus toegestaan op het oefenterrein.
39. Bij het lawinewerk zorgt de eigenaar voor een plek uit de wind, bv. door middel van een half koepeltentje, strandtentje of windschermpje.
40. De geleider draagt tijdens de oefeningen altijd een lawinepieper, aangezet op 'zenden'.
41. Tijdens de nachtoefeningen draagt de hond een veiligheidslicht (rood of oranje knipperend licht).
42. De geleider draagt tijdens de nachtoefeningen altijd een veiligheidshelm en een lamp, bij voorkeur bevestigd op de veiligheidshelm.
43. Gedurende de periode van de lawinewerk cursus draagt degene die zijn hond uitlaat zorg voor het opruimen van de poep. Let wel dit geldt niet alleen voor het oefenterrein! Degene die de hond uitlaat, zorgt dat hij altijd poepzakjes (plastic zakjes) bij zich heeft om de poep in op te ruimen en mee te nemen.


Privacy Statement

van de Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep( hierna te noemen SLRHW)

De SLRHW hecht belang aan de privacy van haar cursisten en van de deelnemers aan andere activiteiten welke door de SLRHW worden georganiseerd.

Teneinde de privacy zoveel mogelijk te beschermen, zal de SLRHW de volgende regels in acht nemen.


1. De SLRHW zal de door deelnemers opgegeven persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken in relatie met de door haar georganiseerde cursussen en/of activiteiten. De SLRHW zal deze gegevens nooit met derden delen en / of aan derden verstrekken of verkopen.
2. De door de deelnemers opgegeven persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor bestuursleden, trainers en instructeurs van de SLRHW.
3. Cursisten hebben altijd het recht op inzage , correctie en / of wijziging van hun persoonlijke gegevens zoals die op basis van hun aanmelding, in de administratie van de SLRHW zijn opgenomen.
4. Cursisten geven op het inschrijfformulier voor deelname aan een cursus expliciet aan of zij wel of niet akkoord gaan met het op de website en / of facebookpagina van de SLRHW plaatsen van (tijdens de cursussen gemaakte) foto’s en / of video opnames, waarop de cursist, zijn hond of meegekomen familie / bezoeker(s) in beeld zijn gebracht.
5. Cursisten kunnen per email of via de website bij de SLRHW een verzoek indienen om eerder (tijdens de cursussen gemaakte) geplaatste foto’s en / of video opnames, waarop de cursist, zijn hond of meegekomen familie / bezoeker(s) in beeld zijn gebracht, van de website of facebookpagina te verwijderen. Hierbij dient de cursist gedetailleerd aan te geven welke opnames hij/zij verwijderd wil hebben, en onder welke sub-map de betreffende opname zichtbaar is. De cursist ontvangt per mail een bevestiging van zijn/haar verzoek, waarna binnen een maand na de verzonden bevestiging de SLRHW de betreffende opname(s) van de website/facebookpagina zal verwijderen.
6. Foto’s welke op de website en / of facebookpagina worden geplaatst zullen na een periode van maximaal 3 jaar van de website en / of facebookpagina worden verwijderd.
7. De SLRHW heeft geen zeggenschap over foto’s en / of video opnames welke door cursisten of derden tijdens de door de SLRHW georganiseerde cursussen en / of activiteiten worden gemaakt.
8. De persoonlijke gegevens welke door de deelnemers aan de SLRHW zijn verstrekt zullen maximaal na een periode van 7 jaar (de wettelijke bewaartermijn) uit de administratie van de SLRHW worden verwijderd.
9. Cursisten kunnen ten allen tijden per email via de website de SLRHW een verzoek indienen om hun inschrijfgegevens zoals naw-gegevens, en contactgegevens te laten verwijderen uit de administratie van de SLRHW. De cursist ontvangt per mail een bevestiging van zijn/haar verzoek, waarna binnen een maand na de verzonden bevestiging de SLRHW de betreffende naw-gegevens, en contactgegevens zal verwijderen uit haar administratie.
De Stichting Leonbergse Reddingshonden Werkgroep (SLRHW)

Nieuws


Terug naar overzicht

27-07-2023


Hesje voor de hond zelf maken


In de vervolggroep, lawinewerk en de alfa moeten de begeleiders hun eigen hesje meenemen voor de hond. Er moet een logo van de SLRHW op staan. Je kunt een K9 tuig of een die daarop lijkt kopen met klittenband. Je kunt ze ook zelf maken. In de bijlage staat de omschrijving.

Terug naar overzicht